گـفت پیـغمبر : ز سـرمای بهار

تــن مـپوشــانید یاران، زینــهار!زآنــکه با جانِ شما آن می کـــند

کــان بـهاران بـا درخــــتان می کـندلیک بگریزید از سردخزان

کـان کنـد کـو کـرد با بـاغ و رزاناینو مولانا خدابیامرز گفته .

منم خواستم یاداوری کنم، نمیدونم چه حسیه تو وجود آدم که میخواد اثبات کنه هنوز هوا سرد نیست و میشه با تیشرت بود. خب عزیز من خودت سرما میخوری.

باور کن اگه مهر ماه رو مراقب باشی کل زمستون بدنت ایمنی کافی داره. 

/ 0 نظر / 13 بازدید