دو دوتا

سخت ترین کار دنیا حساب و کتابه ، وقتی دو دوتا چارتا کنی و ببینی ...

هر چقدر دودوتا چارتا میکنم نمیفهمم چرا ؟

هر چقدر حساب میکنم نمیفهمم چرا مستحق این همه عذاب بودم و هستم .

خسته شدم از این همه مقایسه ، مقایسه و مقایسه .

هر وقت برخورد بدی دیدم گفتم حتما حقم بوده .

اما حالا ...

چرا ؟

چرا ؟

چرا ؟

چرا ؟

من کاری نکرده بودم ، حرفی نزده بودم ، حسی نداشتم که لایق چندین ماه  تحقیر بوده باشم .

/ 0 نظر / 10 بازدید